Bộ Lõi Lọc Hàn Quốc 1 Đầu-4 lõi

Bộ lõi lọc Hàn Quốc gồm có 04 lõi như sau:

  • Lõi lọc số 1 (sediment)-Thời gian thay thế: 3-6 tháng
  • Lõi lọc số 2 ( Pre cacbon)- Thời gian thay thế: 06-09 tháng
  • Lõi lọc số 3 (UF) – Thời gian thay thế: 12~15 tháng
  • Lõi lọc số 4 ( Pos-cacbon) – Thời gian thay thế: sau 06-09 tháng